Algemene Bepalingen van Operationele Lease

Versie USC e/o StowBox 2019/01

Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging

1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen Streppel b.v. h.o.d.n. USC e/o StowBox (hierna genoemd: USC e/o StowBox) en Cliënt gesloten Mantelovereenkomst van Operationele Lease en zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van USC e/o StowBox ter zake van Operationele Lease.
1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Bepalingen nietig zou zijn, blijven de Algemene Bepalingen voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van die bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2. Rechtsverhouding

Het Bestelformulier / Overeenkomst Operationele Lease, hierna te noemen “Overeenkomst”, strekt ertoe om aan Cliënt het gebruiksrecht van de Opslagbox(en), hierna te noemen “Opslagbox”, te verschaffen. USC e/o StowBox blijft juridisch en economisch eigenaar van de Opslagbox, en het is Cliënt verboden de Opslagbox te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren of op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven of voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de Opslagbox bestemd is, dan wel rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 3. Duur van de Overeenkomst

3.1 Onverminderd het recht tot tussentijdse beëindiging als omschreven in artikel 14 van deze voorwaarden eindigt het Overeenkomst na het verstrijken van de overeengekomen duur van de Overeenkomst in maanden gerekend vanaf de aflevering van de Opslagbox aan Cliënt.
3.2 Voor de periode van het verlengd gebruik van de Opslagbox blijven de bepalingen uit de Overeenkomst onverkort van toepassing. Wel kan USC e/o Stowbox de leasetermijn aanpassen als de marktomstandigheden hiervoor aanleiding geven.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Bij aflevering van de Opslagbox ontvangt Cliënt van USC e/o StowBox tevens informatie over het gebruik en onderhoud van de Opslagbox en de te volgen procedures. Cliënt is aansprakelijk voor het opvolgen van deze richtlijnen en voorwaarden.
4.2 Na aflevering van de Opslagbox wordt de ingebruikname aan Cliënt bevestigd door een zogenaamde “Inzetbevestiging”.
4.3 Voor het geval de voor aflevering gereed staande Opslagbox niet binnen een redelijke termijn door Cliënt in ontvangst wordt genomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden vijf (5) dagen nadat aan Cliënt kenbaar is gemaakt, dat de Opslagbox voor aflevering gereed staat.
4.4 Overschrijding van een door USC e/o StowBox genoemde afleveringstermijn levert geen verzuim op van USC e/o StowBox.
4.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst voor de afleverdatum van de Opslagbox zullen de daaruit voortvloeiende kosten eenmalig door USC e/o StowBox aan Cliënt worden doorbelast met een minimum van 15% van de totale leasesom.

Artikel 5. Leaseprijs

5.1 De leaseprijs omvat de kosten en diensten die als zodanig in de Overeenkomst van toepassing zijn verklaard, althans voor zover de Opslagbox oordeelkundig is gebruikt en Cliënt overeenkomstig de van USC e/o StowBox ontvangen richtlijnen heeft gehandeld.
5.2 De leaseprijs is door USC e/o StowBox berekend aan de hand van de op dat moment bekende gegevens en rekening houdend met de looptijd in maanden bij aangaan van de Overeenkomst..

Artikel 6. Aanpassing van de leaseprijs

6.1 De leaseprijs kan worden aangepast indien zich tussen de datum van tariefberekening en de datum van aflevering van de Opslagbox wijzigingen voordoen in de componenten van de leaseprijs zoals:
a) koopprijs van de Opslagbox en toebehoren
b) rente
c) verzekeringspremie
d) overheidsheffingen
6.2 Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kan USC e/o StowBox de leaseprijs aanpassen in geval van wijziging van:
de kosten van verzekering en/of dekking tegen cascoschade;
overheidsmaatregelen, waaronder begrepen eventuele van overheidswege opgelegde heffingen die direct wijziging van kosten tot gevolg heeft;
de Belasting, dan wel andere externe omstandigheden die van invloed zijn op het economisch risico c.q. het waardeverloop van Opslagboxen;
de specificatie van de Opslagbox op verzoek van Cliënt, danwel als gevolg van wettelijke bepalingen.
stijging van de kosten van onderhoud met meer dan 5 procentpunt volgens de indexcijfers van het CBS.
6.3 De aangepaste leaseprijs geldt in geval van de bij artikel 6.2 genoemde gevallen vanaf het moment dat de omstandigheden zich hebben gewijzigd..

Artikel 7. Betaling van de leaseprijs

7.1 Cliënt dient de verschuldigde bedragen inclusief omzetbelasting steeds tijdig te voldoen:
het “Maandbedrag”, dat bij vooruitbetaling verschuldigd is, telkens per de eerste werkdag van de betreffende maand. Indien het maandbedrag betrekking heeft op een gedeelte van een maand is het maandbedrag naar evenredigheid verschuldigd;
overige verschuldigde bedragen direct na facturering.
7.2 Cliënt machtigt USC e/o StowBox om alle vorderingen te incasseren van zijn bank- of girorekening, volgens de richtlijnen voor de bankgiro-bedrijfsincasso.
7.3 Bij niet-tijdige voldoening van enige betaling is USC e/o StowBox gerechtigd, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, aan Cliënt een rente over de periode van achterstalligheid in rekening te brengen van anderhalf keer de wettelijke rente met een minimum van € 100,–. Indien Cliënt in verzuim is met de betaling, zijn alle buitengerechtelijke kosten van de incasso door de USC e/o StowBox gemaakt of te maken, voor rekening van Cliënt.
7.4 Cliënt is niet gerechtigd enige betaling op te schorten met een beroep op compensatie en/of schuldvergelijking. Alle betalingen zullen zonder korting, verrekening of opschoning plaatsvinden.
7.5 Ter beoordeling van het voldoende kunnen nakomen van de verschuldigde bedragen uit de Overeenkomsten zal Cliënt aan Lessor op eerste verzoek financiële informatie zoals jaarrekeningen ter beschikking stellen indien Lessor dit noodzakelijk acht.

Artikel 8. Kosten niet inbegrepen in de leaseprijs

8.1 Naast de leaseprijs komen voor rekening van Cliënt alle kosten van het gebruik en in bezit hebben van de Opslagbox die niet expliciet zijn genoemd als zijnde inbegrepen in de leaseprijs en niet zijn gedekt onder de ten behoeve van de Opslagbox afgesloten verzekering, onder andere:
wassen, poetsen, uit- en inwendig reinigen van de Opslagbox, alsmede stallingsgelden;
reparaties aan al datgene, dat niet behoort tot de uitvoering waarin de Opslagbox is geleast;
directe zowel als indirecte kosten die het gevolg zijn van onzorgvuldig beheer of onjuist gebruik van de Opslagbox;
reparaties en onderdelen niet tengevolge van normale slijtage en/of mechanische tekortkomingen of die veroorzaakt zijn door nalatigheid of onzorgvuldig gebruik;
kosten die gemaakt moeten worden voor de aanmaak van nieuwe sleutels.
eigen risico bij schade of diefstal.

Artikel 9. Vervangende Opslagbox

9.1 Indien de Opslagbox niet gebruikt kan worden als gevolg van een mankement of het herstel daarvan, zal USC e/o StowBox desgewenst zo spoedig mogelijk een vervangende Opslagbox ter beschikking stellen voor de periode dat de Opslagbox niet ter beschikking staat van Cliënt, zo mogelijk van hetzelfde soort en type. De bepalingen van deze Overeenkomst zijn onverkort van toepassing op de vervangende Opslagbox.
9.2 Indien en voor zover het gebruik van een vervangende Opslagbox niet is inbegrepen in de leaseprijs, worden de kosten van een door Cliënt in gebruik aanvaarde vervangende Opslagbox separaat in rekening gebracht aan Cliënt, die deze kosten per omgaande zal voldoen.
Als de kostenontwikkeling van de Opslagbox dat nodig maakt, is USC e/o StowBox gerechtigd de Opslagbox voor de verdere duur van de Overeenkomst permanent te vervangen door een Opslagbox van een gelijk of nagenoeg gelijk type en uitvoering. Een en ander geschiedt in overleg met Cliënt.

Artikel 10. Gebruik van de Opslagbox

10.1 Cliënt zal de Opslagbox overeenkomstig de bestemming van de Opslagbox zorgvuldig (doen) gebruiken in overeenstemming met de uitvoering en kwaliteiten van de Opslagbox en ervoor zorgen dat deze zich steeds in goede staat bevindt. Cliënt zal de noodzakelijke maatregelen treffen ter voorkoming van diefstal en zich gedragen als van een goed huisvader verwacht mag worden.
10.2 Cliënt zal ervoor zorgdragen dat de Opslagbox niet gebruikt wordt voor onderverhuur en voor gebruik in een gebied waarin de verzekering geen dekking biedt.
10.3 Het is Cliënt toegestaan de Opslagbox te (doen) voorzien van extra accessoires, althans voor zover USC e/o StowBox, voorafgaand aan het aanbrengen daarvan, zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien cliënt geen toestemming heeft van USC e/o StowBox voor het aanbrengen van extra accessoires dan zijn de kosten voor het terugbrengen van de box in originele staat voor rekening van cliënt.
10.4 Als Cliënt de Opslagbox wil voorzien van reclame of uitrusting ten behoeve van zijn bedrijfsuitoefening is eveneens toestemming van USC e/o StowBox nodig. De kosten verbonden aan het aanbrengen en het, bij beëindiging van de Overeenkomst, in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de Opslagbox, komen voor rekening van Cliënt.
10.5 Alle van overheidswege opgelegde en/of op te leggen lasten c.q. boetes en/of kosten, ontstaan door de schuld van de Cliënt zijn voor
rekening van de Cliënt. Cliënt vrijwaart USC e/o StowBox tegen alle aanspraken op grond van overtreding van wetten, verordeningen en
geldende bepalingen betrekking hebbend op de staat en het gebruik van de Opslagbox. Indien USC e/o StowBox toch voor deze overtreding wordt aangesproken, zal USC e/o StowBox de kosten daarvan met een opslag voor administratiekosten aan Cliënt in rekening brengen.
10.6 Ingeval van herhaalde overtreding van de bepalingen uit de Wet door Cliënt, is USC e/o StowBox gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang te beëindigen; Cliënt is alsdan aan USC e/o StowBox de schadevergoeding verschuldigd als vermeld in artikel 15.
10.7 Cliënt verklaart ermee bekend te zijn, dat inbeslagname van de Opslagbox door de politie kan plaatsvinden bij constatering van een ernstige overschrijding
van de Wet. Indien hiervan sprake is, is Cliënt alle kosten, waaronder de juridische kosten, om afgifte van de Opslagbox te verkrijgen aan USC e/o StowBox verschuldigd. Ingeval van verbeurdverklaring van de Opslagbox door de rechter is Cliënt gehouden USC e/o StowBox volledig schadeloos te stellen.

Artikel 11. Onderhoud

Cliënt verplicht zich de Opslagbox overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant te (doen) onderhouden. Reparaties en onderhoudsbeurten dienen te worden uitgevoerd door een officiële dealer conform de bepalingen als vermeld in het onderhoud-instructieboekje. USC e/o StowBox is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin de Opslagbox verkeert.
De kosten voor het halen en brengen van de Opslagbox naar de desbetreffende reparaties zijn voor rekening van Cliënt. De kosten voor het uitvoeren van de onderhoudsbeurt komen eveneens voor rekening van Cliënt.

Artikel 12. Reparaties

12.1 Voor reparaties en onderhoudsbeurten in het buitenland dient Cliënt vooraf (telefonisch) overleg te plegen met USC e/o StowBox. Indien de (goedgekeurde) kosten door Cliënt zijn voldaan, zullen deze kosten, na overlegging van de facturen en bewijs van betaling, door USC e/o StowBox met Cliënt worden verrekend.
12.2 Cliënt is verplicht in geval van diefstal of schade, overkomen aan of veroorzaakt met de Opslagbox, USC e/o StowBox onmiddellijk telefonisch en vervolgens binnen 48 uur ook schriftelijk in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk verklaringen van getuigen, die op de gebeurtenis betrekking hebben, te overleggen.
12.3 Reparaties aan de opslagbox zullen pas worden uitgevoerd na schriftelijke toestemming van USC e/o StowBox De kosten die voortvloeien uit deze reparatie(s) komen voor rekening van Cliënt.

Artikel 13. Schade, diefstal en verzekering

13.1 In geval van diefstal, vandalisme en poging tot inbraak dient Cliënt te allen tijde proces-verbaal en/of politierapport te laten opmaken en binnen 48 uur alle bescheiden van de Opslagbox aan USC e/o StowBox te overleggen. Cliënt is aansprakelijk voor de gevolgen van te late of incomplete actie.
13.2 Cliënt is verplicht voor herstel van de schade de instructies van USC e/o StowBox stipt op te volgen.
13.3 In het geval van schade is Cliënt het vastgestelde bedrag aan Eigen Risico verschuldigd, tenzij de ontstane schade geheel of gedeeltelijk door een derde wordt vergoed.
13.4 Schade aan of verlies van zich in de Opslagbox bevindende persoonlijke eigendommen van Cliënt of van derden komt voor rekening van Cliënt, tenzij deze schade door derden geheel wordt vergoed. Indien en voor zover eigendommen van Cliënt die zich in of aan de Opslagbox bevinden zijn betrokken in de verzekering van USC e/o StowBox, hetgeen blijkt uit een schriftelijke bevestiging bij aanvang van de verzekeringsdekking, is Cliënt gehouden tegelijk met de schademelding de originele aankoopfacturen van de verzekerde zaken aan USC e/o StowBox ter beschikking te stellen.
13.5 Het definitieve verlies door diefstal van de Opslagbox, dan wel bij zodanige schade, dat zij naar het oordeel van assuradeurs of USC e/o StowBox herstel in economisch of technisch opzicht niet mogelijk is, doet de Overeenkomst beëindigen.
13.6 Cliënt heeft de verzekeringsvoorwaarden, die van toepassing zijn op de door USC e/o StowBox te verzorgen verzekering ontvangen, kent de inhoud en verklaart zich daarmee akkoord.
13.7 USC e/o StowBox houdt zich het recht voor om de verzekeringsvoorwaarden en/of bijbehorende tarieven te herzien, indien de schadeontwikkeling daartoe aanleiding geeft.

Artikel 14. Voortijdige beëindiging

14.1 Cliënt kan de Overeenkomst voortijdig beëindigen, onder de voorwaarde, dat Cliënt zulks twee maanden van te voren schriftelijk kenbaar maakt en USC e/o StowBox schadeloos stelt. Het bedrag van schadeloosstelling bedraagt het verschil tussen de op annuïtaire wijze berekende boekwaarde en de marktwaarde c.q. de opbrengst bij verkoop. Ook eventuele overige voor de USC e/o StowBox geldende kosten van beëindiging zullen voor rekening van Cliënt komen.
14.2 USC e/o StowBox is gerechtigd, onder inname van de Opslagbox(en), de met Cliënt gesloten Overeenkomsten na deugdelijke ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige schadevergoeding jegens Cliënt gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding, onder andere indien:
Cliënt ondanks aanmaningen in verzuim blijft zijn verplichtingen jegens USC e/o StowBox na te komen;
Cliënt surseance van betaling aanvraagt, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, aangifte tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard, bij vestiging in het buitenland van Cliënt, dan wel Cliënt zijn bedrijf verkoopt, stillegt of liquideert;
executoriaal beslag op het geheel of een deel van het vermogen van Cliënt of op de Opslagbox wordt gelegd, dan wel een daarop gelegd conservatoir beslag van waarde wordt verklaard, alsmede in geval van fiscaal of justitieel beslag;
een normale (verzekeringsdekking tegen WA en casco schade als gevolg van een extreem schadeverloop niet meer kan worden verkregen;
van overheidswege de Opslagbox wordt gevorderd;
zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van USC e/o StowBox met betrekking tot Cliënt of de Opslagbox in gevaar brengen.
14.3 In geval van ontbinding door USC e/o StowBox van Overeenkomsten is Cliënt gehouden USC e/o StowBox volledig schadeloos te stellen; betaling van alle nog resterende leasetermijnen onder aftrek van het component verzekeringspremie is daarbij het uitgangspunt. In het geval van ontbinding als aangegeven in Art. 14.2 a t/m f heeft USC e/o StowBox tevens recht op vergoeding van alle overige ten gevolge van de ontbinding opkomende kosten, schade en interesten, waaronder die van juridische en andere bijstand.

Artikel 15. Beslag en maatregelen van derden

15.1 Indien derden ten opzichte van de Opslagbox rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal Cliënt aan deze derden terstond doen blijken, dat niet Cliënt doch USC e/o StowBox eigenaar van de Opslagbox is. Indien de Opslagbox uit de macht van Cliënt mocht geraken, zal hij USC e/o StowBox daarvan onmiddellijk in kennis stellen en zo nodig zelf maatregelen treffen.
15.2 USC e/o StowBox kan de voor de bescherming van haar rechten noodzakelijk geachte maatregelen zelf treffen. Cliënt machtigt USC e/o StowBox hierbij deze maatregelen eventueel in zijn naam te treffen. De kosten van de te treffen maatregelen komen voor rekening van Cliënt.

Artikel 16. Inname van de Opslagbox en eindafrekening

16.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Cliënt de Opslagbox in goede staat inleveren op het adres van USC e/o StowBox of op een andere overeengekomen plaats in Nederland. Bij inlevering op een andere plaats dan het adres van USC e/o StowBox, zijn de transportkosten van de Opslagbox naar het adres van USC e/o StowBox voor rekening Cliënt. Tevens dient Cliënt dan in te leveren: de sleutels plus de reservesleutels, de overige bescheiden en alle accessoires welke begrepen zijn in de leaseprijs. Het risico van beschadiging door of aan de Opslagbox of tenietgaan van de Opslagbox is voor rekening van Cliënt tot het tijdstip waarop de Opslagbox weer in de feitelijke macht is van USC e/o StowBox.
16.2 Cliënt is gebonden aan het eenzijdig door, of namens, USC e/o StowBox opgemaakte innameformulier, ook indien dit zonder medewerking van Cliënt is opgemaakt.
16.3 Accessoires, die niet zijn inbegrepen in de leaseprijs mogen door Cliënt alleen worden verwijderd, wanneer verwijdering geen zichtbare beschadiging of waardevermindering van de Opslagbox ten gevolge heeft.
16.4 USC e/o StowBox is gerechtigd de herstelkosten en extra waardevermindering van de Opslagbox ontstaan door niet gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer aan Cliënt door te berekenen. Ook de kosten als gevolg van verlies of niet tijdig aan USC e/o StowBox terugbezorgen van bescheiden en toebehoren komen voor rekening van Cliënt.
16.5 Indien Cliënt aan het einde van de leaseperiode onwillig is de Opslagbox in te leveren, heeft USC e/o StowBox het recht de dienstverlening te staken, de Opslagbox te vorderen en is Cliënt gehouden alle als gevolg van de niet tijdige inlevering opkomende kosten en schade aan USC e/o StowBox te voldoen.
16.6 Aan Cliënt komt geen recht van retentie op de Opslagbox toe ter zake van welke aanspraak dan ook.

Artikel 17. Koopoptie

17.1 Indien en voor zover vermeld in de Overeenkomst heeft Cliënt het eerste recht van koop met betrekking tot de Opslagbox. Wanneer Cliënt van zijn koopoptie gebruik wenst te maken zal Cliënt dit tenminste twee maanden voor het einde van de Overeenkomst kenbaar maken. USC e/o StowBox zal alsdan opgeven tegen welke prijs Cliënt gebruik kan maken van zijn eerste recht van koop.
17.2 Indien de Overeenkomst een “koopoptieprijs” vermeldt, betreft dit het bedrag, dat van toepassing is op het moment van reguliere beëindiging van de Overeenkomst; na de looptijd in maanden als (oorspronkelijk) overeengekomen en nadat alle vorderingen uit de onderliggende Overeenkomsten zijn voldaan door Cliënt.
17.3 Wanneer Cliënt omstreeks de dag van de beëindiging van de overeenkomst de koopprijs aan USC e/o StowBox niet heeft voldaan vervalt het voorkeursrecht van koop.
17.4 Van eigendomsoverdracht is pas sprake zodra Cliënt heeft voldaan aan alle verplichtingen, voortvloeiend uit zowel de Overeenkomst als de koopoptie.

Artikel 18. Opschorting

USC e/o StowBox biedt Cliënt de mogelijkheid om één of meerdere Opslagboxen tijdelijk buiten gebruik te stellen, tot een maximum van 5% van het op dat moment totaal aantal overeengekomen Opslagboxen. Deze periode van opschorting bedraagt per Overeenkomst ten minste 30 dagen en ten hoogste 180 dagen. De looptijd van de betreffende Overeenkomst wordt verlengd met de duur van de opschortingsperiode. Cliënt is verplicht om de Opslagbox gedurende de opschortingsperiode te stallen op een door USC e/o StowBox aan te geven plaats en USC e/o StowBox in het bezit te stellen van de sleutels incl. reservesleutels. De eventuele kosten van transport (vice versa) zijn voor rekening van Cliënt.
Cliënt is gedurende de opschortingsperiode de maandelijkse leasetermijn verschuldigd onder aftrek van de kosten van verzekering, indien en voor zover deze componenten in de leasetermijn zijn inbegrepen. De normale leasetermijn wordt gedurende de opschortingsperiode doorberekend, creditering van de kosten verzekering zal plaatsvinden direct nadat Cliënt de Opslagbox weer in gebruik heeft genomen.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

19.1 USC e/o StowBox is op generlei wijze aansprakelijk en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van schade door Cliënt of derden geleden en ontstaan door het gebruik door Cliënt van de door USC e/o StowBox ter beschikking gestelde Opslagbox. USC e/o StowBox is tevens nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, of schade of derving van inkomsten. Cliënt vrijwaart USC e/o StowBox tegen aanspraken van derden ter zake. Het vorenstaande geldt niet indien de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van USC e/o StowBox.
19.2 Cliënt is onder meer aansprakelijk voor:
a) het niet opvolgen van de richtlijnen voor gebruik en onderhoud van de Opslagbox, de verzekeringsvoorwaarden en de door USC e/o StowBox voorgeschreven procedures.
b) het niet tijdig betalen van belastingen en premies, waaronder verzekeringspremies, ook als deze inbegrepen zijn in de leaseprijs;
c) overtredingen van regels en wetten.

Artikel 20. Overmacht

20.1 Indien USC e/o StowBox door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, is USC e/o StowBox bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekende brief te ontbinden, hetzij haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betreffende overmacht opgehouden heeft te bestaan, zonder dat USC e/o StowBox tot enige schadevergoeding gehouden is. Een tekortkoming is in ieder geval niet aan USC e/o StowBox toerekenbaar, indien deze is veroorzaakt door niet-tijdige aanlevering door fabriek/leverancier/gebruiker aan USC e/o StowBox, belemmerende overheidsmaatregelen, werkstaking, personeelsgebrek, beschadiging van de Opslagbox tussen het moment van het sluiten van de Overeenkomst en het tijdstip van aflevering.

Artikel 21. Hoofdelijkheid

21.1 Indien meerdere (rechts)personen als Cliënt optreden, is elk van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de leaseprijs zowel als voor de kosten en/of schade, voortvloeiende uit niet correcte nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 22. Adreswijzigingen

22.1 Cliënt dient eventuele adreswijzigingen van hetgeen zoals vermeld op de Mantelovereenkomst en/of het Bestelformulier / Overeenkomt Operationele Lease tenminste 10 dagen van te voren aan USC e/o StowBox schriftelijk mede te delen. Artikel 10.2 blijft daarmee onverminderd van toepassing.

Artikel 23. Overige bepalingen

23.1 Indien USC e/o StowBox voornemens is deze Algemene Bepalingen te wijzigen zal Cliënt daarover tijdig worden geïnformeerd. De gewijzigde Algemene Bepalingen zullen in ieder geval van toepassing zijn op alle daarna af te sluiten Overeenkomsten.

Artikel 24. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

24.1 Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
24.2 Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Rechter, binnen wiens arrondissement de vestigingsplaats van USC e/o StowBox
is gelegen